среда, 17 декабря 2008 г.

საცდელი პროექტი „მოსწავლის ჩანთა"

1. პროექტის სახელი: „მოსწავლის ჩანთა”
2. პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით: სასწავლო ჩანთის ფუნქციის და შემადგენლობის აღწერა. მათი (წიგნი, რვეული და სხვა მნიშვნელოვანი ინვენტარის) მოცულობისა და მასის, ფორმისა და დიზაინის, გამძლეობის, ღირებულების, ეკონომიურობის, წარმოშვების და სხვა გამოკვლევა. ჩანთის წონა და მისი ტარების რისკი მოზარდისათვის.
3. პროექტის სრული აღწერა: მოსწავლეები კლასების მიხედვით შეისწავლიან, სასწავლო ჩანთების შემადგენლობასა და რაოდენობას. წიგნის, რვეულის და სხვა საჭირო ინვენტარის მოცულობასა და მასას, გამოიკვლევენ თუ რომელი კლასის მოსწავლეს,რა სიმძიმისა და წონის ჩანთის ტარება უწევთ ყოველდღიურად. საშუალოდ რა მანძილს გაივლიან ისინი ყოველდღე სახლიდან სკოლამდე და პირიქით (MAX და MIN). ადგენენ სხეულის რა ნაწილი იტვირთება ყველაზე მეტად და რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ ანუ რამხელაა რისკი. კონკრეტულად გამოივლევენ ხერხემლის, გულის, ძვალ-კუთოვანი სიმძიმის, ნერვიული სისტების, თავის ტვინის, წნევის და სხვა დატვირთვას სიმძიმის შედეგად. რა ფიზიკური ვარჯიში შეიძლება ჩატრდეს და რა სიხშირით ორგანიზმის იმ გაკაჟებისთვის რომ ეს პრობლემა ნაწილობრივ მაინც შესუსტდეს. ატარებს ექსპერიმენს რამოდენიმე მოსწავლეზე, რა საშუალო სიჩქარეს განავითარებს ერთიდაიგივე ბავშვი, თავისი ჩანთით და უჩანთოდ, რა იქნება მისი დახრის კუთხე ჩანთის აზიდვის შემთხვევაში.
მოსწავლეები შეისწავლიან ფურცლის წარმოშვების ისტორიას, გამოიკვლევენ რომელი საუკუნიდან ჩნდება ისტორიაში წიგნი და როგორი სახით(დეტალურად). აგრეთვე ფურცლის დამზადების ტექნოლოგიას, ქიმიურ შედგენილობას, გამოიკვლევენ თუ რომელი ნივთიერება რამდენი %-ითაა მასში.
გამიკვლევენ ფურცლის ხარიხს, ეკონომიკურ ღირებულებას, გამოითვლიან რომელ კლასს რა ღირებულების ჩანთის სრული კომლექტი დასჭირდება. გაიანგარიშებენ ხარისხის მიხედვით რა მინიმალური და მაქსიმალური დანახარჯებით შეძლებს მშობელი შეიძინოს მთელი წლის სასწავლო პროდუქტი. გამოიყვანენ სტატისტიკას, წინა წლებთან მიმართებაში.
ინტერნეტის საშუალებით მოიძიებენ მასალებს, რომელ ქვეყანაში როგორი კულტურა არსებობს მოსწავლის ჩანთის და მისი შემადგენელი კომპონენტების: წიგნი, რვეული და სხვა ინვენტარის სახით.
გააკეთებენ ინტერვიუებს თანატოლებთან, განათლების სისტემის სხვადასხვა კომპეტენტურ პიროვნებებთან, გამომცემლობებთან, სტამბებთან და არა მარტო მათთან.
ბიბლიოთეკებიდან მოიძიებენ წარსული საუკუნის ქართულ სკოლებში არსებული სასწავლო წიგნების საცავს და შეადარებენ დღევანდელ წიგნთან. იმსჯელებენ მათ ნაკლსა და ღირსებებზე.
შეისწავლიან თავად ჩანთის ფორმას (რუგზაკი, ხელჩანთა, მხარზეგადასაკიდი ჩანთა და ჩანთა როლიკებით), მოცულობას, ფერს, დიზაინს. შეეცდებიან შეიმუშაონ თავად და შეცვალონ თუნდაც უკვე შექმნილი მოდელი, თავისი გემოვნებით (ხელოვნება).
ადამიანები ყოველდღიურად ცდილობენ გაიადვილონ და შეიმსუბუქონ ცხოვრების პირობები და ბუნებრივად ისმება კითხვა - ხომ არ შეიცვლება ამხელა ჩანთა ამდენი ატრიბუტიკით და სიმძიმით დატვირთული, უფრო მარტივით, მოხერხებულით და თანამედროვე „ახალი წიგნით” ანუ ლეპტოპით?
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 6-18(I-XII).
5. ვადები/ხანგრძლივობა: 5 თვე/
6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: მოსმენა, წერა, კითხვა, მეტყველება, აზროვნება, კვლევა, დაგეგმვა, მოძიება, დისკუსია, საკომუნიკაციო უნარის განვითარება, პრაქტიკული უნარ-ჩვევის განვითარება, მხატვრულ-შემოქმედებითი და ოფიციალურ-საქმისნი. აზროვნების უნარის, დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის, შეხედულებათა დასაბუთების, მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება. ტერმინოლოგიის, სიმბოლოების კონკრეტული გამოყენება. სხვადასხვა გზით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, მასზე მსჯელობა და ერთმანეთთან დაკავშირება. ფიგურის და ობიექტის ზომების, მასის, მანძილის და დროის გასაზომად გზებისა და მეთოდების პოვნა. თნამშრომლობა, კორექტულობა მასწავლებელთან და ერთმანეთთან. ინტეგრაცია სხვადასხვა საგნებთან. წარმოსახვის, ხედვის და კრიტიკული უნარების განვითარება. რიტმის გრძნობის განვითარება, ფიზიკური კულტურა და სპორტი.
7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას: თანაგუნდელებთან ერთად პროექტის იდეის განსაზღვრა. ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სამუშაოს თანმიმდევრულობას, ფუნქციებს, მოვალეობებს, ოპტიმალური შესრულების დროს. გეგმავს რა რესურსი დაჭირდება ამ სამუშაოს და როგორ მოიძიოს იგი. აკეთებს ინტერვიუს, ჩანაწერებს, ჩანახატებს და ფოტო მასალას, პრეზენტაციის და დისკუსიაში ჩართვის მიზნით. მოსწავლე იძენს მეტყველების, კითხვის, წერის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. გამოთქვავს მოსაზრებებს, საკუთარი უფლებებიდან გამოყოფს თანდაყოლილ და შეძენილ უფლებებს. ეცნობა რუკას, ქვეყნებს და მათ კულტურას. აცნობიერებს ფიზიკური აქტივობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის კავშირს სხეულისა (საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის) და შინაგანი ორგანოების (გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი გზების) ნორმალურ ფუნქციონირებასთან. ახდენს გამოთვლებს, ადარებს მონაცემთა რამდენიმე ჯგუფს. ითვლის პროცენტს. ქმნის მოწესრიგებულ მონაცემთა ცხრილებს. ეცნობა ზომის, წონის, მასის და სხვა ერთეულთა სისტემას. ეცნობა გეომეტრიულ ფიგურებს და მათ მოცულობებს. სწავლობს გაზომვა, აწონვა, რაოდენობა, სტატისტიკა, დაკვირვება, შეჯამება. აგებს დიაგრამებს. განსაზღვრავს რესპოდენტებს, ირჩევს კითხვის დასმის შესაფერის ფორმას. მოსწავლე მსჯელობს დაკვირვებითი ძალების და მათი მოქმედების შედეგების შესახებ. მოსწავლე მსჯელობს ადამიანის ორგანიზმის ზოგიერთი ანატომიური და ფიზიოლოგიური თავისებურებების შესახებ. იკვლევს გარემო ფაქტორების ზეგავლენას მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. ეცნობა ქიმიურ ნივთიერებას და მათ თვისებებს. იყენებს ისტ-ის რესურსებსა და ელექტრონულ ინფორმაციას. მოსწავლე ამოიცნობს უცხოენოვან ინფორმაციას და განივითარებს ენის დამოუკიდებლად სწავლის უნარს. მოსწავლე ტოლერანტულია, ავლებს პარალელს უცხო და მშობლიური კულტურებს შორის და პოულობს მსგავსებას და განსხავებას. მოსწავლე სწავლობს ძირითად მიკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, სტატისტიკას, რაციონალიზაციას. გაიუმჯობესებს სილამაზიას აღქმისა და საკუთარი შემოქმედებითი ნიმუშების დიზაინის შექმნის უნარს სხვადასხვა დეტალებით.
8. სარგებელი სხვებისთვის: შექმნილი პროდუქტის საშუალებით, „მოზარდის მძიმე სასკოლო ჩანთა” , მოსწავლეები მკითხველს დაანახვებენ მძიმე ჩანთის ტარების რისკს მოზარდებში. მოუწოდებენ სხვა სკოლების მოსწავლეებს ჩაერთონ ამ პრობლემიდან ალტერნატიული გამოსავლის ერთად ძიებაში.
9. სამუშაო ენა: ქართული, რუსული, ინგლისური.
10. საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
ქართული:
ენის კომუნიკაციური ასპექტი, პრეზენტაცია, შემოქმედი ბავშვები წარმოადგენენ თავიანთ შემოქმედებას: ლექსი, ესსე, ჩანახატი. კამათი, დისკუსია, მსჯელობის სტრატეგია. მხატვრული ტექსტის შექმნა. მოსმენილი და წაკითხულის დაკავშირება პირად გამოცდილებასთან. ლექსიკის განვითარება.
უცხო ენა: ეცნობა ინფორმაციას უცხო ენაზე და იყენებს თარგმანებს ქართულად და სხვა ენებზე.
ისტორია: წელთაღრიცხვის სისტემა. რომელ საუკუნეში შეიქმნა ფურცელი და რამდენ საუკუნეს ითვლის წიგნის შექმნის ისტორია, დამწერლობის შემოღება, განათლების საწყისი. მოსწავლე მსჯელობს განსხვავებულ კულტურებსა და ეპოქებში დამკვიდრებულ წესებზე, ნორმებსა და კანონებზე.
რელიგია: ეცნობა რელიგიურ რიტუალებს. მაგ ეკლესიაში არა ნებადართული ჩანთით შესვლა.
გეოგრაფია: მოსწავლე განსაზღვრავს გეგრაფიული ობიექტების, ტერიტორიების ადგილმდებარეობას და რუკას. იკვლევს რომელ ქვეყანაში რა სახით ხედება მოსწავლის პირადი სასწავლო ატრიბუტიკის ტარება საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
ეკონომიკა: მოსწავლე აანალიზებს ეკონომიკასა და ბუნებაში მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესით გამოწვეულ ცვლილებებს. იკვლევს საქონლის ღირებულებას და ხარისხს. აანალიზებს სხვადასხვა ბაზრების ურთიერთკავშირს და მოთხოვნა-მიწოდების წონასწორობის პირობებს. კონკურენციის არსს. აკეთებს სტატისტიკას.
სამოქალაქო განათლება: მოსწავლე თანამშრომლობს თანატოლებთან და მოზარდებთან საერთო ინტერესის განსახორციელებლად. გამოიმუშავებს და იცავს საკუთარ პოზიციას. მონაწილეობს საზოგადოებისთვის ხელშემწყობ საქმიანობაში.
ხელოვნება: მოსწავლე აკვირდება ჩანთის სხვადასხვა ფერს და ფორმას და ასახავს მათ თავის ნამუშევარში(ნახატი, ჩანთის დიზაინი). არჩევს მასალას, ტექნიკას და პროცედურას. მოსწავლე ამოიცნობს და ადარებს ერთმანეთს სხვადსხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრებს.
მათემატიკა: მოქმედებები რიცხვებზე. სიდიდეები, ზომის ერთეულები. გეომეტრტიული ფიგურები. მიზი მოცულობა და ზომები. გაზომვის საშუალებები. პროცენტი.
ფიზიკა:მასა, წონა, ზომა, სიმძიმის ძალა, ზომის ერთეულები. დახრის კუთხე, სიჩქარე.
ქიმია: ფურცლის ქიმიური შედგენილობა. დამზადების ტექნოლოგია.
ბიოლოგია: ადამიანზე მძიმე ჩანთით გამოწვეული სხეულის რა ნაწილი იტვირთება: ხერხემალი, თავის ტვინი, გული, ძვალ-კუნთოვანი და ნერვიული სისტემა, არტერიული წნევა, სასუნთქი გზები. მათი გამოკვლევა და მოსალოდნელი რისკის გამოთვლა.
ისტ: ისტ-ის რესურსის გამოყენება: ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში, მისი ტექსტური დამუშავება. პრეზენტაციების მოწყობა, გრაფიკების აგება, ელ.ცხრილების შექმნა, სურათების დამუშავება, ნახატების შექმნა, ვებ-გვერდებისა და ბლოგების შექმნა.
11. მონაწილეების სხვა სკოლებიდან:
სამტრედიის №2 საჯარო სკოლა.
ქუთაისის №3 საჯარო სკოლა.
ქუთაისის №8 საჯარო სკოლა.
ქუთაისის №37 საჯარო სკოლა.
12. პროექტის ფასილიტატორის სახელი:
ეკა კოპალეიშვილი.
13. პროექტის ფასილიტატორის ელ.ფოსტა:
ekakopaleishvili555@gmail.com.
14. პროექტის ფორუმი:
15. პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი: